Home | Het pact | Voorbeelden | FAQ | Over ons | Contact
Hoofdmenu
· Home
· Nieuws
· Partners
· Site Aanmaken
Zoeken
· Zoek op naam
· Zoeken/Zoekertjes
· Gedetailleerd zoeken

Login
Username

Wachtwoord


· Paswoord vergeten
Selecteer Taal
Main Menu
· Home
· Your Account
· Search
Block Type Not Found
The block type doesn't seem to exisit. Please check your includes/blocks/ directory.

 


Aansprakelijkheid

Conba NV (CenterALL.com) en haar leveranciers en alle partners van Conba NV zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die door haar leden of de opgenomen web sites wordt getoond.

De in dit document gestipuleerde aansprakelijkheid geldt voor de CenterALL.com website en voor alle websites die door Conba NV worden beheerd.

De inhoud van CenterALL.com en andere websites die door Conba NV worden beheerd, zijn aan de volgende regels onderhevig:

1. De inhoud van deze website heeft enkel als doel algemene informatie te verschaffen.
2. De informatie die via deze website wordt verstrekt, wordt regelmatig geŁpdatet en Conba NV en haar leveranciers van inhoud behouden zich het recht om de inhoud van deze site en andere sites beheerd door Conba NV zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Conba NV en haar leveranciers van inhoud kunnen echter in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, kwaliteit, volledigheid of de geschiktheid van de geleverde informatie voor welk gebruik dan ook. Alle verstrekte informatie wordt zonder garantie van om het even welke aard verschaft.
3. Conba NV en haar leveranciers en alle partners van Conba NV kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade dan ook die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van deze website en alle andere websites die door Conba NV worden beheerd of de onmogelijkheid om om het even welke website die Conba NV beheert te gebruiken.
4. Deze website en alle andere websites die door Conba NV worden beheerd, bevatten tekst - en fotomateriaal en informatie die door verschillende partijen worden aangeleverd. Conba NV en haar leveranciers van inhoud kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, kwaliteit, volledigheid of de geschiktheid van het tekst - en fotomateriaal of welke vorm van informatie, aanbiedingen of diensten dan ook die in deze of andere beheerde websites zijn vervat, voor welk gebruik dan ook.
5. Conba NV en haar leveranciers van inhoud kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele virussen, storingen, fouten of onderbrekingen van welke aard en met welke gevolgen dan ook die op welke manier dan ook zijn verbonden aan websites die door Conba NV worden beheerd.
6. Bepaalde links op deze website en andere websites die door Conba NV worden beheerd, verwijzen naar bronnen op servers van derde partijen die door die partijen worden beheerd. Conba NV en haar leveranciers van inhoud kunnen bijgevolg in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, kwaliteit, volledigheid of de geschiktheid van het tekst - en fotomateriaal of welke vorm van informatie, aanbiedingen of diensten dan ook die via deze links naar servers beheerd door derde partijen in deze website of in andere websites beheerd door Conba NV zijn vervat, voor welk gebruik dan ook.
7. Deze website en alle andere websites die door Conba NV worden beheerd, omvatten advertentiemateriaal en allerlei andere vormen van advertentiegerelateerd materiaal en informatie die door derde partijen ter advertentie worden aangeleverd. De volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor advertentiemateriaal en allerlei andere vormen van materiaal en informatie die door derde partijen ter advertentie op deze website of op de andere websites beheerd door Conba NV worden aangeleverd, ligt bijgevolg in geen enkel geval bij Conba NV, maar enkel en alleen bij de derde partijen die het hierboven omschreven soort materiaal in kwestie hebben aangeleverd. Ook de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het respecteren van de wettelijke bepalingen omtrent advertenties en elke vorm van advertentiegerelateerd materiaal die deze site en de andere sites beheerd door Conba NV omvat, ligt in geen enkel geval bij Conba NV maar enkel en alleen bij de in dit punt omschreven derde partijen.
8. Conba NV en haar leveranciers van inhoud sluiten elke vorm van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit tenzij anders door de Belgische wetgeving wordt opgelegd.
9. Ieder geschil met betrekking tot deze website en de andere websites die door Conba NV worden beheerd, zijn aan het Belgisch recht onderhevig.

Privacy

Dit privacy statement is toepasselijk voor Conba NV en alle Conba NV websites

Conba NV en uw privacy:

Bij Conba NV is het de bedoeling om u zelf zo veel mogelijk controle te geven als maar kan over uw privacy verwijzend naar uw persoonlijke informatie en het gebruik dat wij ervan maken in het uitbaten van onze zaak. In het algemeen, kunt u Conba NV bezoeken op het web zonder ons te vertellen wie u bent of zonder ons ook maar enige informatie over uzelf te verschaffen.

A. Conba NV verzamelt geen persoonlijke informatie over individuele personen, behoudens in het geval de betrokkene zijn uitdrukkelijke toestemming geeft, de verzameling van de persoonlijke gegevens noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de individuele persoon betrokken is of in een van de andere gevallen zoals bedoeld bij art. 5 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

B. Conba NV behoudt zich het recht voor om statistische analyses te doen van het gedrag en de kenmerken van de abonnee om zo te kunnen uitmaken welke interesses of welk nut bepaalde onderwerpen van de site hebben en om het effect van reclamebanners of het klikken op die banners te meten. Conba NV zal enkel gelieerde data verschaffen van deze analyse aan derden. Gebruikers moeten zich er ook bewust van zijn dat Conba NV soms derden toestaat om inschrijvingen of diensten waarvoor registratie vereist is toestaat via een Conba NV site. Conba NV is niet verantwoordelijk voor enige acties of ondernemingen van die derden. De gebruikers moeten de privacy policy van de betreffende derden zelf nagaan wanneer zij persoonlijke informatie doorgeven.

C. Bovendien moeten gebruikers zich ervan bewust zijn dat wanneer zij vrijwillig persoonlijke informatie en data bekendmaken (b.v.: gebruikersnaam, E-mail adres) op hun eigen website, in de message boards, in de chat gebieden of in het even welk onderdeel van om het even welke website die door Conba NV wordt beheerd, die informatie en data, samen met belangrijke informatie en data die zij bekendmaken in hun berichten, opgehaald kunnen worden en elkaar wederzijds kunnen beÔnvloeden en gebruikt kunnen worden door derden om ongewenste boodschappen van anderen of derden te sturen. Zulke activiteiten zijn niet te controleren door Conba NV.

D. Gebruikers moeten zich er ook bewust van zijn dat persoonlijke en niet-persoonlijke informatie en data automatisch opgehaald kunnen worden door de standaard werking van Conba NV's internet servers of door het gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine veldjes met tekst die een website kan gebruiken om een zelfde gebruiker te herkennen, ze vergemakkelijken het inloggen van de gebruiker en het gebruik van de site, en staan een site toe om te achterhalen hoe vaak deze gebruikt/bezocht wordt en het bijeenbrengen van data die inhoudsverbetering en doelgericht adverteren tot gevolg kunnen hebben. Cookies zijn geen programma's die het computersysteem van een bezoeker kunnen beÔnvloeden en beschadigen geen files. In het algemeen werken cookies door een uniek nummer aan een gebruiker toe te wijzen dat geen betekenis heeft buiten de site die het nummer toegewezen heeft. Gebruikers zouden zich ervan bewust moeten zijn dat Conba NV het gebruik van cookies niet kan controleren noch de resulterende informatie bij adverteerders of derden waarvoor Conba NV optreed als gastheer. Als de gebruiker wenst dat er geen informatie door het gebruik van cookies wordt opgehaald, dan is er een eenvoudige procedure aanwezig in de meeste browsers die de gebruiker toestaat om de cookies te ontzeggen of toe te staan. Hoe dan ook, gebruikers zouden er nota van moeten nemen dat cookies nodig kunnen zijn om hen te kunnen voorzien van belangrijke elementen (b.v.: aanpassen van toe te zenden informatie) beschikbaar op de Conba NV site.

E. Op verzoek zal Conba NV elke gebruiker toestaan om af te zien van ('opt out') zijn promotionele contacten op eender welk moment. Op verzoek zal Conba NV trachten om de gebruiker zijn persoonlijke informatie te kunnen wijzigen als deze volgens de gebruiker verkeerd blijkt te zijn in zoverre dit niet in strijd is met privacy of veiligheidsaspecten. Ook op verzoek van een gebruiker, zal Conba NV alle redelijke moeite doen om de gebruiker en zijn persoonlijke informatie te deleten van zijn database. Alhoewel het zou kunnen dat het onmogelijk is om de begingegevens van een gebruiker te deleten zonder dat er restjes achterblijven door back-ups en archiveren van schrappingen.

F. Conba NV behoudt het recht voor om dit beleid aan te passen op elk moment door de gebruikers op de hoogte te stellen van het bestaan van een nieuwe privacy statement. Dit statement en het geschetste beleid hierin zijn niet bedoeld en scheppen geen contractuele of andere rechterlijke rechten namens eender welke partij.

1. Welke informatie verzamelen we en onderzoeken we:
Er zullen momenten zijn dat we informatie van de gebruikers nodig zullen hebben. Dit houdt over het algemeen in: het invullen van al dan niet on line formulieren zodat gebruikers een product kunnen downloaden of een Conba NV dienst kunnen bestellen. Wanneer gebruikers E-mail en andere producten of diensten downloaden, dan verzoeken wij hen een formulier in te vullen met hun naam en E-mail adres. Tijdens dit proces, geven we de gebruikers de kans om verdere informatie met belangrijk nieuws en gebeurtenissen af te wijzen. Wanneer de gebruikers zich onderwerpen aan een bestelling on line, dan zal hun creditcard nummer worden voorgelegd aan het kredietkaartbedrijf of haar afgevaardigde voor een normale routine controle. Conba NV haalt niet persoonlijke credit informatie van gebruikers op en Conba NV deelt geen krediet noch creditcard informatie met andere firma's of derden, behalve wanneer de wet of rechtbank dit eist.

2. Wat doen we met de verzamelde informatie:
De verzamelde informatie afkomstig van de formulieren die de gebruikers invullen wordt in het kader van de bedrijfsstrategie op ťťn van de volgende 3 hieronder vermelde manieren gebruikt of verwerkt:
A. Om de gebruikers te doen beschikken over producten, diensten, nieuws en gebeurtenissen.
B. Om de gebruikers toe te staan om producten op te zoeken en te downloaden.
C. Om complete demografische en statistische informatie over de gebruikers te verzamelen.

Hoe verzamelen we informatie: Conba NV gebruikt verschillende methodes om bepaalde andere informatie te verwerven zoals 'cookies', 'referrers', IP adressen en omgevingen. Hier meer uitleg over hoe we deze methodes gebruiken.

A. Een 'cookie' is een data element dat een website zoals Conba NV naar de browser van gebruikers kan zenden, dewelke het dan op het systeem van de gebruikers plaatst. Een cookie kan worden gebruikt om gebruikers te laten beschikken over specifiek voor hen afgemeten informatie over de website die ze hebben bezocht. Sommige Conba NV web pages gebruiken cookies, zodat we de gebruikers beter kunnen behelpen wanneer ze de Conba NV web pages bezoeken door hen aangepaste informatie te verschaffen naargelang hun interesses. Gebruikers kunnen hun browser zo instellen dat hij hen verwittigt wanneer zij een cookie ontvangen, zodat zij de kans krijgen om te beslissen of zij de cookie al dan niet wensen te accepteren.
B. Een 'referrer' is de informatie die doorgespeeld wordt door een web browser die verwijst naar de web URL waar de gebruikers vandaan komen en die naar ons linkt. Onze web server verzamelt deze automatisch. Deze informatie wordt bij Belgium.com gebruikt om demografische en statistische trends te analyseren en kan gebruikt worden om gebruikers informatie te verschaffen aangepast aan hun interesses.
C. Onze web server verzamelt automatisch IP adressen. Het IP adres van gebruikers is een nummer dat gebruikt wordt door computers op het netwerk om de computer van gebruikers te identificeren zodat data (zoals de website bladzijden die gebruikers verzoeken) naar gebruikers toegestuurd kunnen worden.
D. Andere omgevingsvariabelen die we verzamelen zijn tijd, type web browser, operating system/platform, en CPU snelheid. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor ruime demografische en statistische informatie. Deze informatie is enkel gebruikt door Conba NV bij het identificeren van ruime demografische en statistische trends en kan gebruikt worden bij het verschaffen van informatie die aan interesses van de gebruikers is aangepast.
E. Bovendien bevatten de sites die door Conba NV worden beheerd links naar andere websites. Hoe dan ook, Conba NV is niet verantwoordelijk voor de privacy policy of de inhoud van zulke websites.

3. Op welke websites heeft al het voorgaande betrekking:
Conba NV bezit en onderhoudt een waaier van websites inclusief CenterALL,
Elke van deze sites heeft zijn eigen mailing lijst of verschillende manieren om klanten te contacteren. Al deze sites volgen het beleid van privacy en het beleid van delen van informatie met derden. Een lijst van de sites en URL's die gebruikers kunnen gebruiken om zichzelf te verwijderen uit de mailing list die zij bijhouden is hier voor de gebruikers beschikbaar. I nformatie verzameld bij Conba NV, is mede-eigendom van Conba NV. Toch wordt het enkel bijgehouden op de Conba NV database gelegen bij de Conba NV voorzieningen. Deze informatie is verzameld en gebruikt zoals hierboven beschreven door Conba NV. De info kan niet gebruikt worden door derden zonder de toestemming van Conba NV en kan dan zelfs enkel gebruikt worden in de manieren zoals in voorgaande punten vermeld.

4. Wat doen we met de verzamelde informatie wanneer gebruikers een Conba NV product van een van onze partners verkregen hebben?
Conba NV zal persoonlijke, vertrouwelijke informatie - bekomen door aanschaffen van Conba NV producten of verzameld op eender welke Conba NV site - enkel gebruiken in het kader van de eigen bedrijfsstrategie zoals in voorgaande punten werd vermeld.
5. Vertrouwelijk:
Het begrip 'vertrouwelijk' houdt in conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999).

6. Ons contacteren over privacy:
Als u vragen hebt over deze privacy verklaring, de toepassingen van deze site, of de manier van zaken doen met deze website dan kunt u altijd contact opnemen met:

Conba NV
Industriepark 2F
B-9031 Drongen
Belgium
Conba NV

Algemene voorwaarden

1. Overweging
De CenterALL website is opgezet en wordt gehouden door Conba NV. Op de CenterALL website wordt de gebruikers toegang verschaft tot informatie en diensten van CenterALL en/of derden. Het materiaal op de CenterALL website wordt deels door CenterALL en deels door externe producenten gepubliceerd. Gedeelten van de CenterALL website zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de site, terwijl andere delen van de site alleen toegankelijk zijn voor geregistreerde gebruikers. De CenterALL website evolueert continu. In de nabije toekomst zullen nieuwe diensten worden aangeboden aan de gebruiker. Als gevolg daarvan kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd gewijzigd worden en Conba NV behoudt zich het recht voor om dit zonder voorafgaande verwittiging te doen.

Wijzigingen van of aanpassingen aan deze algemene voorwaarden zullen, een (1) maand nadat deze ter beschikking zijn gesteld aan de gebruiker, van kracht worden. Indien een gebruiker de gewijzigde algemene voorwaarden niet accepteert, dient hij/zij CenterALL binnen boven genoemde termijn ervan in kennis te stellen dat hij/zij uitgeschreven wenst te worden overeenkomstig artikel 7 van deze algemene voorwaarden. Zo niet, dan wordt hij/zij geacht deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd.

2. Prijszetting van Conba NV producten
De informatie en websites op de CenterALL website is momenteel betalend of gesponsord door Conba NV partners. CenterALL behoudt zich het recht voor ten allen tijde de prijszetting te veranderen. Dit 1 maand na melding aan de sitehouders.

3. Aanmelding
Door het nauwkeurig invullen van persoons- en adresgegevens op een speciaal daarvoor ontworpen formulier, kan een gebruiker een geregistreerde gebruiker van de CenterALL website worden. Een geregistreerde gebruiker ontvangt dan een 'Gebruikersnaam' en een 'Wachtwoord'.

Door inzending van het ingevulde aanmeldingsformulier accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. De gebruiker gaat er eveneens mee akkoord dat de op het formulier ingevulde persoonsgegevens mogen worden verwerkt, geregistreerd en overgebracht naar een ander bedrijf. De gebruiker stemt er voorts mee in dat CenterALL de persoonlijke gegevens gebruikt om advertentiemateriaal en speciale aanbiedingen te distribueren en dat CenterALL deze informatie intern gebruikt.

4. Verplichtingen van de gebruiker.
De gebruiker dient zijn 'Wachtwoord' geheim te houden en dient alle documentatie waarop dit 'Wachtwoord' vermeld staat op zodanige wijze te bewaren dat onbevoegden zich daartoe geen toegang kunnen verschaffen. Indien een onbevoegde toegang heeft verkregen tot het 'Wachtwoord' van de geregistreerde gebruiker, dan dient de geregistreerde gebruiker CenterALL te verzoeken dit 'Wachtwoord' te verwijderen of te veranderen, onder vermelding van zijn/haar 'Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord'. De geregistreerde gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen die verricht worden door middel van gebruik van de 'Gebruikersnaam' en het 'Wachtwoord' tot het verzoek tot verwijdering van het 'Wachtwoord' is ontvangen door CenterALL.
De geregistreerde gebruiker mag materiaal ter beschikking stellen op de CenterALL website. Het materiaal mag niet in strijd zijn met enige toepasselijke wetgeving, besluiten of regelgeving van de overheid of enig materiaal bevatten dat aanstoot geeft aan of op enigerlei wijze schade toebrengt aan CenterALL of aan enige derde. Het materiaal mag derhalve bijvoorbeeld geen elementen van geweld of pornografie bevatten, noch een bedreiging of (een aansporing tot) laster of verbaal geweld vormen, of persoonlijke informatie bevatten in strijd is met toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Bovendien is het ten strengste verboden om valselijk een website aan te maken met de naam van een derde persoon!
De geregistreerde gebruiker van een CenterALL personal of een CenterALL club is niet gerechtigd materiaal op de CenterALL website ter beschikking te stellen voor commerciŽle doeleinden of voor andere doeleinden die niet als strikt privť zijn te beschouwen.
CenterALL heeft het recht, maar niet de plicht, het door de geregistreerde gebruiker ter beschikking gestelde materiaal nauwkeurig te onderzoeken, teneinde zich ervan te verzekeren dat het materiaal in overeenstemming is met bovengenoemde voorwaarden. Indien de geregistreerde gebruiker, volgens CenterALL, in strijd met deze voorwaarden handelt of indien CenterALL om enige andere reden van mening is dat de geregistreerde gebruiker de CenterALL website gebruikt voor doeleinden die om andere redenen aanstootgevend, illegaal of ongepast zijn of indien CenterALL of enige derde wordt blootgesteld aan enig risico door het gebruik van de website CenterALL door de geregistreerde gebruiker, dan heeft CenterALL het recht om de geregistreerde gebruiker onverwijld geheel of gedeeltelijk van de CenterALL website te weren. Voor het handmatig verwijderen van deze sites wordt 50 euro administratiekosten aangerekend.
Indien een externe producent bepaalde beperkingen of voorwaarden heeft verbonden aan het gebruik van bepaalde materialen, goederen of diensten, dan dient de geregistreerde gebruiker deze beperkingen en voorwaarden in acht te nemen. De gebruiker zal enige schade die CenterALL zou kunnen lijden door het niet in acht nemen van deze beperkingen en voorwaarden volledig vergoeden.
De gebruiker zal CenterALL en het bestuur van CenterALL vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle soorten vorderingen die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van de CenterALL website of door het gebruik van de via de website geleverde diensten van de gebruiker in strijd zijn met deze voorwaarden en/of voor vorderingen met betrekking tot het door de gebruiker op de CenterALL website ter beschikking gestelde materiaal.

5. Werking
De CenterALL website is onder normale omstandigheden 24 uur per dag, gedurende 7 dagen per week, beschikbaar. Er kunnen zich echter operationele fouten voordoen. Indien zich een operationele fout, etc. voordoet, kan CenterALL niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die de geregistreerde gebruiker zou kunnen lijden in verband met deze fout.

6. Wijzigingen aan CenterALL
CenterALL behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de 'content' van de CenterALL website of aan de identificatieprocedure, de werking, de technische specificaties, het systeem of aan de openingstijden, etc.

7. Geldigheid van de registratie
De registratie is tot nadere kennisgeving geldig. De geregistreerde gebruiker heeft het recht zijn registratie te beŽindigen met een opzegtermijn van een maand. Indien een geregistreerde gebruiker de registratie wenst te beŽindigen, dient hij/zij dit te doen onder vermelding van zijn/haar 'Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord' en dient hij/zij CenterALL te berichten dat hij/zij niet langer als gebruiker geregistreerd wenst te zijn.
CenterALL behoudt zich het recht voor een registratie met onmiddellijke ingang te beŽindigen, indien de gebruiker in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. CenterALL behoudt zich voorts het recht voor de registratie te beŽindigen indien de 'account' van de gebruiker gedurende de afgelopen drie (3) maanden niet is gebruikt. Alle opgeslagen informatie gaat dan verloren.
Schenkt een partner van Conba NV een Conba NV product aan een gebruiker die een zakenrelatie met de Conba NV partner heeft, dan behoudt de Conba NV partner het recht voor om de schenking teniet te doen en het geschonken Conba NV product terug te vorderen, indien de gebruiker in kwestie zijn zakenrelatie met de Conba NV partner verbreekt.
CenterALL kan ook ten alle tijden een gesponsorde website schrappen als het bedrijf die de site heeft gesponsord hierom verzoekt. De gebruiker krijgt dan wel de mogelijkheid om zijn site verder te behouden tegen de gangbare prijs. Conba NV zal in deze gevallen, alle Brand Awareness, teksten van de partner en andere van de partner toebehorende informatie verwijderen van de website, alvorens deze terug te activeren.

De websitebouwer kan de reeds voorziene brand logo's of merken van bedrijven-partners op de websites niet aanpassen, vervormen of ten onrechte gebruiken. De websitehouder zal ten alle tijde de brand logo's respecteren in de vorm, grootte en lay-out zoals voorzien.

Alle door de partners van Conba NV beschikbaar gestelde informatie, brand logo's en informatie, opgestelde teksten standaard vermeld in de templates van de websites zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de respectievelijke partner, mag niets van deze elementen worden overgenomen, gebruikt, gedistribueerd of aangepast, behoudens de gevallen die hieronder worden gestipuleerd.
De volledige inhoud van dit document mag worden getoond op een monitor, mag bij wijze van downloaden op een harde schijf worden bewaard of mag worden geprint. Dit alles uitsluitend voor persoonlijk gebruik, mits het insluiten van de vermelding van de auteursrechtelijke bescherming bij iedere kopij die wordt gemaakt en mits het respecteren van het feit dat niets van dit document mag worden gewijzigd, noch geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, ongeacht het type document of medium dat daartoe zou worden gebruikt.

Niets van deze hierboven omschreven elementen, brand logo's, teksten mag voor commerciŽle doeleinden worden overgenomen, gebruikt, gedistribueerd of aangepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke partner.

8. Rechten van de intellectuele eigendom
De 'content' op de CenterALL website valt onder de bescherming van het Belgische en internationale auteursrecht. Alle rechten van intellectuele eigendom en technische oplossingen met betrekking tot de CenterALL website behoren uitsluitend toe aan CenterALL of aan derde rechthebbenden en mogen slechts worden gebruikt met de uitdrukkelijke toestemming van CenterALL of van deze rechthebbenden.
De gebruiker wordt geen licentie of enig ander recht verleend om enig intellectueel eigendomsrecht te gebruiken met betrekking tot de informatie op de website CenterALL anders dan expliciet aangegeven in deze algemene voorwaarden.
Door het aanmaken door de gebruiker van de gepersonaliseerde website en de daarop aangebrachte content verleent de gebruiker aan de NV Conba het recht om deze website met inbegrip van de content weer te geven via de CenterALL-site.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechten
De overeenkomst tussen de gebruiker, CenterALL en/of enige externe producent wordt beheerst door Belgisch recht. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Gent (BelgiŽ)
Rev NL000203

Met het starten van de registratie geeft u aan akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden. U dient de registratie in ťťn keer te doorlopen. Lees de voorwaarden goed door en druk daarna op de knop: 'ik heb dit gelezen en ben akkoord'.

Ons contacteren over algemene voorwaarden:
Als u vragen hebt over deze algemene voorwaarden, de toepassingen van deze site of de manier van zaken doen met deze website dan kunt u altijd contact opnemen met:

Conba NV
Industriepark 2F
B-9031 Drongen
Belgium

E-mail


Copyright | Terms & Conditions | Designed & Hosted by SarrCom.com